Враќање и замена

Производите кои се оштетени од нестручно ракување или физички од страна на купувачот, не се враќаат.

Купувачот е должен при прием на пратката со артикли да ја прегледа содржината на пратката и доколку некој артикал недостасува или е оштетен, треба веднаш да го извести испорачувачот.
Производот кој се враќа/заменува мора да биде неупотребуван и во оригиналното пакување. 

Може да се направи замена на артиклите за кои постои замерка под услови пропишани со Законот за заштита на потрошувачи, освен за електронските делови кои заради својата природа не можат да бидат заменети.

Доколку артиклите не можат да се заменат, на потрошувачот ќе му бидат вратени паричните средства што ги платил во рок од 30 дена.

КЕКО МОТОРС го задржува правото да ја менува Политика за враќање на производи. Сите измени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на нашата веб страница.